વિશેષણ અને તેના પ્રકાર | Visheshan in Gujarati vyakaran

વિશેષણ અને તેના પ્રકાર or Visheshan in Gujarati vyakaran

વિશેષણ ની વ્યાખ્યા (Visheshan in Gujarati): જે વાક્યના નામપદના અર્થમાં વધારો કરે છે. એટલે કે અર્થમાં વિશેષતા લાવવા પ્રયોજાય તેને વિશેષણ કહેવાય છે. વિશેષણ અને વિશેષ્ય | Visheshan in Gujarati vyakaran વિશેષણ: જે શબ્દ નામના અર્થમાં વધારો કરે છે તેને વિશેષણ કહે છે. વિશેષ્ય: વિશેષણ જે નામ માટે વપરાયુ હોય તે નામને વિશેષ્ય કહેવાય. વિશેષણના … Read more