વિશેષણ અને તેના પ્રકાર | Visheshan in Gujarati vyakaran

વિશેષણ અને તેના પ્રકાર or Visheshan in Gujarati vyakaran

વિશેષણ ની વ્યાખ્યા (Visheshan in Gujarati): જે વાક્યના નામપદના અર્થમાં વધારો કરે છે. એટલે કે અર્થમાં વિશેષતા લાવવા પ્રયોજાય તેને વિશેષણ કહેવાય છે. અથવા જે શબ્દ પ્રાણી કે પદાર્થના ગુણ કે ક્રિયાને દર્શાવી તેના અર્થમાં વધારો કરે તેને વિશેષણ કહેવાય છે. અથવા નામ કે સર્વનામના અર્થમાં વધારો કરનાર શબ્દોને વિશેષણ કહેવામા આવે છે અથવા જ્યારે … Read more

Free ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો