મહેંદી ફોટા | સાદી મહેંદી ના ફોટા, ડીઝાઇન ગુજરાતી 2024 | Mehndi na phota

Free મહેંદી ડાઉનલોડ 2024 | સાદી મહેંદી ના ફોટા | મહેંદી ડીઝાઇન ફોટો | દુલ્હન મહેંદી ફોટા | મહેંદી ફોટા 2024 | મહેંદી ના ફોટા ડાઉનલોડ | ગુજરાતી મહેંદી | હાથની મહેંદી | ન્યુ મહેંદી | સાદી મહેંદી | પાછળ ની મહેંદી.

મહેંદી ના ફોટા 2024 | Mehndi na phota

મહેંદી એક ગુજરાત ઉપરાંત ભારતની અલગ જ ઓળખાણ છે. એટલે જ આપણું ભારત વિશ્વના ઘણા બધા દેશો થી ખૂબ જ અલગ તરી આવે છે. કોઈપણ પ્રસંગમાં ભારતની સ્ત્રીઓ પોતાની શોભા વધારવા માટે ખૂબ જ વ્યતીતિ હોય છે. તેમાં પણ જો એક સારી મહેંદી ડીઝાઇન જો પોતાના હાથમાં ન હોય તો તેની શોભા થોડીક જાખી પડે છે એવું લાગે છે.

મહેંદી ની ડીઝાઇન સૌથી વધુ લગ્ન પ્રસંગ ઉપર દુલ્હન અને તેના સહેલી તથા સગા વહાલા પોતાના હાથ-પગ પર મહેંદી દોરવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓ મહેંદી દિવાળી, સાતમ-આઠમ , ભાઇબીજ વગેરે જેવા મોટા ભાગના તહેવારો પર મહેંદી લાગવાનું પસંદ કરે છે. મહેંદી ડીઝાઇન એ અમુક સ્ત્રી માટે શરીરીનું એક અભિન્ન અંગ પણ માનવમાં આવે છે.

મહેંદી ના ફોટા 2022
Mehndi na phota
mehndi na phota
મહેંદી 2

મહેંદી ની ડિઝાઇન 2024 | મહેંદી ડિઝાઇન ફોટો

મહેંદી ડીઝાઇન ના ફોટા
મહેંદી 5
મહેંદી ફોટા

મહેંદી ફોટા | mehndi na phota | સાદી મહેંદી ના ફોટા

Mehndi and mehndi na phota is a separate identity of India besides Gujarat. That is why our India is very different from many other countries in the world. In any case, the women of India have a great desire to enhance their beauty. Even in that, if a good mehndi design is not in one’s hands, it seems that its beauty is a bit jagged.

આખા હાથ ની મહેંદી
આખા હાથ ની મહેંદી
મહેંદી 8
સાદી મહેંદી ની ડિઝાઇન
અરબી મહેંદી ની ડિઝાઇન
અરબી મહેંદી ની ડિઝાઇન

Mehndi design na phota | ફેન્સી મહેંદી ડિઝાઇન ફોટો

મહેંદી ના ફોટા
અરબી મહેંદી ના ફોટા
પાછળ ના હાથની મહેંદી
પાછળ ના હાથની મહેંદી

ન્યુ મહેંદી ડિઝાઇન | મહેંદી ફોટા 2024 | ગુજરાતી મહેંદી

ન્યુ મહેંદી ડિઝાઇન

Mehndi Designs 2024 : Mehndi is painted on the hands and feet of the bride and her friends and relatives on most wedding occasions. Women prefer to design a mehndi on hand and leg at most of the festivals like Holi, Diwali, Satam-Atham, Bhaibeej, etc. Mehndi design is also an integral part of the body for some women.

Viral Gujarati HomeClick here

Leave a Comment