રૂઢિપ્રયોગ અને અર્થ | Rudhiprayog in gujarati

રૂઢિપ્રયોગ અને અર્થ or Rudhiprayog in gujarati

રૂઢિપ્રયોગ અને અર્થ | Rudhiprayog in gujarati | gujarati rudhiprayog no arth | rudhiprayog in gujarati with sentence | રૂઢિપ્રયોગ અને તેના અર્થ | રૂઢિપ્રયોગ ધોરણ 4,5,6. રૂઢિપ્રયોગ અને તેના અર્થ | Gujarati rudhiprayog no arth અક્કલ મારી જવી રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ મૂર્ખતા આવવી. આગ ફાકવી રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ ક્રોધ ભરાવવો. આંગળીથી નખ વેગળા રૂઢિપ્રયોગ … Read more