કૃદંત અને તેના પ્રકારો | krudant in gujarati grammar

કૃદંત અને તેના પ્રકારો | krudant gujarati

કૃદંત અને તેના પ્રકારો | krudant Gujarati grammar | krudant in Gujarati examples | krudant na prakar in Gujarati. કૃદંત અને તેના પ્રકારો | krudant na prakar in Gujarati vyakaran કૃદંત એટલે શું? કૃદંત એટલે ક્રિયાપદની જેમ વર્તતા અથવા વાક્યનો અર્થ પૂર્ણ ન કરતાં પદોને કૃદંત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કૃદંતના પ્રકારો 1. વર્તમાન કૃદંત2. … Read more