પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક | આધાર કાર્ડ પાનકાર્ડ લિંક

પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક

આપણી સરકાર ની જાહેરાત મુજબ પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31મી માર્ચ 2023 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. જે પણ કોઈ નું આધાર કાર્ડ પાનકાર્ડ લિંક નથી કારવેલું તો તે સમયસર કરાવીલે અને તેની છેલી તારીખ 31મી માર્ચ 2023 સુધીમાં કરાવવાનું રહેશે, અને તેને કુલ 1000 રૂપિયા સુધીનો દંડ પણ ભરવો પઢશે. જે પણ આવું નહી … Read more