રૂઢિપ્રયોગ અને અર્થ | Rudhiprayog in gujarati

રૂઢિપ્રયોગ અને અર્થ | Rudhiprayog in gujarati | gujarati rudhiprayog no arth | rudhiprayog in gujarati with sentence | રૂઢિપ્રયોગ અને તેના અર્થ | રૂઢિપ્રયોગ ધોરણ 4,5,6.

રૂઢિપ્રયોગ અને તેના અર્થ | Gujarati rudhiprayog no arth

 • અક્કલ મારી જવી રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ મૂર્ખતા આવવી.
 • આગ ફાકવી રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ ક્રોધ ભરાવવો.
 • આંગળીથી નખ વેગળા રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ ભેદભાવ દર્શાવવો  
 • આંખ ઊઘડવી રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ ભાન આવવું.
 • આંખ ચોળીને રહેવું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ રડવું.
 • આંખ મીચવી રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ મરણ પામવું.
 • કાન આમળવા રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ ઠપકો આપવો.
 • કાન ઘરેણે મૂકવા રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ જેમ ભરમાવે તેમ ભરમાવું.
 • આંખ મિચામણાં કરવાં રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ જોયું ન જોયું  કરવું.
 • કાળાપાણીએ કાઢવું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ દેશનિકાલ  કરવું.
રૂઢિપ્રયોગ અને અર્થ or Rudhiprayog in gujarati
રૂઢિપ્રયોગ અને અર્થ
 • ગળામાં ટાંટીયા નાંખવા રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ અવળું ચોટવું.
 • ઘર ઊજળું થવું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થઘરની આબરુ વધવી.
 • ઘર પૂછતા આવવું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ મદદ ખોળતા આવવું.
 • ઘર ભાંગવું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થપિત કે પનીનું મરી જવું.
 • કાચી છાતીનું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થિકંમત િવનાનું.
 • છાતી બળવી રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થઅદેખાઈ કે દયા આવવી.
 • ભના કૂચા વાળવા રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થકહી કહીને થાકવું.
 • જીભ લાંબી હોવી રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થફાવે તેમ બોલવું.
 • જીવ ઠરવો રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ સંતોષ થવો.
 • જીવ તલપાપડ થવો રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થઅિત આતુર થવું
 • જીવ તાળવે ટંગાઈ રહેવો રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થિચંતાભરી સ્થિતિમાં મુકાવું
 • જીવ પડીકે બંધાવો રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થભારે િચંતામાં મુકાવું
 • ધૂળ ચાટતું કરવું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થહરાવીને હેઠે પાડવું
 • નાકલીટી તાણવી રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થઅયંત હીનપણે શરણે જવું
 • નામ ઉપર પાણી ફેરવવુંરૂઢિપ્રયોગ નો અર્થઆબ ખોવી
 • પગ ઘસવા રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થનાહક મથી મરવું
 • પગ ટાળવા રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થઅવરજવર બંધ કરવી
 • પગ ભાંગવા રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થહતાશ થવું
 • પાણીચું આપવું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થબરતરફ કરવું

Read Also: 1000+ સમાનાર્થી શબ્દો ગુજરાતી

રૂઢિપ્રયોગ અને અર્થ

 • પાણી વલોવવું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થફોગટ ફાંફા મારવા
 • પૂં પાડવું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થઈતું આપવું
 • પેટ પર છરી મૂકવી રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થકમાણી છોડાવવી
 • પેટનું પાણી ન હાલવું રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થકશી અસર ન થવી.

Read Also: 1000+ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી

ViralGujaratiClick here

Leave a Comment