નિપાત એટલે શું અને નિપાત ના ઉદાહરણ | Nipat in Gujarati Vyakaran

નિપાત એટલે શું, નિપાત ના ઉદાહરણ અને નિપાત નો અર્થ. nipat na prakar in gujarati. Nipat in Gujarati.

નિપાત એટલે શું | Nipat in Gujarati vyakaran

નિપાત: જુદા જુદા પ્રકારના વ્યાકરણની ભાષાના શબ્દો સાથે આવી ભાર, નિશ્ચય વગેરે જેવો અર્થ દર્શાવે તેવા ઘટકને નિપાત કહે છે.

નિપાતના પ્રકાર | nipat na prakar in gujarati

નિપાતના મુખ્ય ચાર પ્રકાર પાડી શકાય.

1) ભારવાચક
2) સીમાવાચક
3) વિનયવાચક
4) પ્રકીર્ણ/લટકણિયાંરૂપ

Nipat in Gujarati Vyakaran or નિપાત એટલે શું અને નિપાત ના ઉદાહરણ
Nipat in Gujarati

1) ભારવાચક નિપાત: જે પદ વાકયમાં ભારરૂપી અર્થ દર્શાવે તે ભારવાચક નિપાત.

 • તેમાં મુખ્યત્વે જ, ય તો, પણ સુધ્ધાં વગેરે જેવા શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

ભારવાચક નિપાત ના ઉદાહરણ:

 • આગળના વળાંકથી તમને રીક્ષા મળી જશે.
 • તમારે મારી સાથે આવવું છે ?
 • અમે બે જણ ત્યાં ગયા હતા.
 • નરસિંહની ભક્તિ સુધ્ધાં અદ્ભુત છે.
 • મારે તો કાલે શાળાએ જવાનું છે.
 • અમને તો કોઈ બોલાવતું નથી.
 • ભક્ત થયા પણ ભક્તિનો અર્થ ન જાણ્યો.
 • રાકેશને પણ તમારી સાથે આવવું હતું.

2) સીમાવાચક નિપાત: જે પદ દ્વારા વાકયમાં સીમા અથવા મર્યાદાનો અર્થ અભિવ્યક્ત થતો હોય ત્યારે સીમાવાચક નિપાત આવે છે.

 • તેમા મુખ્યત્વે ફક્ત, કેવળ, તદ્દન, માત્ર, સાવ, છેક વગેરે જેવા શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

સીમાવાચક નિપાત ના ઉદાહરણ:

 • આ પેન ફક્ત પંદર રૂપિયાની છે.
 • કેવળ રાજેશનું માન રાખવા સુરેશ આવ્યો.
 • એક વસ્તુની ખરીદી પર બીજી વસ્તુ તદ્દન મફત.
 • તમે ગયા પછી હું સાવ એકલો પડી ગયો હતો.
 • માત્ર એક કલાક માટે મને અહીં બેસવા દો.
 • મને આ ખુશીની વાત છેક અમદાવાદ પહોંચીને ખબર પડી.

3) વિનયવાચક નિપાત: વિનય, માન, આદરની લાગણી વ્યક્ત થાય તે વિનયવાચક નિપાત કહેવાય.

 • તેમાં ‘જી’ જેવા શબ્દનો સમાવેશ થાય છે.

વિનયવાચક નિપાત ના ઉદાહરણ:

 • દરેક ગુરુજી વંદનીય હોય છે.
 • કાલે શાળાએ સમયસર પધારશોજી.
 • અમારી કંઈ ભૂલ હોય તો માફ કરશોજી.

4) પ્રકીર્ણ લટકણિયાંરૂપ નિપાત: વાકયના અંતે આગ્રહ અથવા પરવાનગી વગેરે જેવી લાગણી વ્યક્ત કરવાની હોય ત્યારે પ્રકીર્ણ કે લટકણિયાંરૂપ નિપાત આવે છે.

 • ને, કે, તો, એમ કે, ખરો, ખરી, ખરું, ખરાં વગેરે જેવા શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે.
 • લટકણિયાંરૂપ નિપાતનો પ્રયોગ મોટેભાગે વાકયના અંતે થતો હોય છે.

પ્રકીર્ણ લટકણિયાંરૂપ નિપાત ના ઉદાહરણ:

 • તમારી ચોપડી મને આપો ને !
 • તું આજે અહીંયા આવ્યો ખરો !
 • આ ખુરશી મારા સુધી લંબાવશો કે !
 • મને એમનું નામ કહો તો !
 • તમે કાલે અહીં આવજો તો ખરા !
 • બેટા છાયા, અહીં આવ તો !
 • તને એમ કે હું જવા દઈશ !
 • આ મારી જ પેન છે. ખરું ને !
 • હાશ મારું પરિણામ આજે આવ્યું ખરું !

Read Also: વિશેષણ અને તેના પ્રકાર

ViralGujaratiClick here

Leave a Comment