પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક | આધાર કાર્ડ પાનકાર્ડ લિંક

આપણી સરકાર ની જાહેરાત મુજબ પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31મી માર્ચ 2023 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. જે પણ કોઈ નું આધાર કાર્ડ પાનકાર્ડ લિંક નથી કારવેલું તો તે સમયસર કરાવીલે અને તેની છેલી તારીખ 31મી માર્ચ 2023 સુધીમાં કરાવવાનું રહેશે, અને તેને કુલ 1000 રૂપિયા સુધીનો દંડ પણ ભરવો પઢશે. જે પણ આવું નહી કરે તો તેનું પાન કાર્ડ બંધ થઈ જશે અને કોઈ પણ જગ્યા તમે પાનકાર્ડ નો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.

પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક | aadhaar card pan card link status check

દરેક વ્યક્તિ કે જેણે 1લી જુલાઈ 2017ના રોજ પોતાનું પાન કાર્ડ બનાવેલું છે અને તેને પોતાનું આધાર કાર્ડ પણ બનાવ્યું હતું. તે લોકો માટે આધાર કાર્ડ સાથે પાન કાર્ડ લિંક કરવાની અંતિમ તારીખ સરકારે 31મી માર્ચ 2023 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. જો કે, તમારે તમારા આધારને PAN કાર્ડ સાથે લિંક કરવા માટે ૧૦૦૦ રુપીયા ફી ચૂકવવી પડશે.

આધાર કાર્ડ પાનકાર્ડ લિંક | Pan card and aadhar card link

આધાર કાર્ડ પાનકાર્ડ લિંક કરવા માટે નીચેના સ્ટેપ જુઓ.

1) Income Tax e-filing વેબસાઈટ દ્વારા પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કરવાની પ્રોસેસ

STEP 1: પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક કરવા તમે સૌપ્રથમ વેબસાઈટ https://www.incometax.gov.in/iec/foportal પર જવાનું રહેશે.

STEP 2: ત્યારબાદ તમારે તે પેજ માં Link Aadhar પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક

 STEP 3: ત્યારબાદ એક નવું પેજ ખુલશે, તેમાં તમારા આધાર-કાર્ડ નંબર અને પાન કાર્ડ નંબર નાખી ને તમારે Validate પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Pan card and aadhar card link check
Pan card and aadhar card link check

STEP 4 : ત્યાર બાદ તમારે પાન કાર્ડ નંબર, આધાર કાર્ડ નંબર ,આધાર માં જે નામ(name) હોય તે નામ અને મોબાઈલ નંબર(Mobile number) લખવાના રહેશે. અને Link Aadhar પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

step ૪

Step 5: ત્યારબાદ તમારાઆધાર કાર્ડ પર જે મોબાઈલ નંબર લીંક છે તેના પર એક OTP આવશે. પછી OTP દાખલ કર્યા બાદ તમને એક મેસેજ આવશે, જેમાં લખેલું હશે કે તમારું આધાર પાન લીંક ની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે હવે તમે પાન આધાર લિંક સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો.

step ૪

પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કરવા માટે ફી કેવી રીતે ભરવી? | How to pay penalty for linking Aadhaar with PAN?

Step 1: સૌપ્રથમ તમારે https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ ના પોર્ટલ પાન અને આધાર લિંક કરવાની વિનંતી submit કરવા વેબસાઈટ પર જવાનું રહેશે.

step 10

તમારે ત્યાં e-Pay Tax બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

તમારે પહેલા ઓપ્શન Income Tax માં Proceed બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
તમારે ત્યાં પહેલા ઓપ્શન Income Tax માં Proceed બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
ત્યાર બાદ Assessment Year 2023-24 એટલે આવતું વર્ષ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. અને Type of Payment માં તમારે Other Receipt 500 સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. પછી Continue બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
ત્યાર બાદ ત્યાં Assessment Year 2023-24 એટલે કે આવનાર વર્ષ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. અને Type of Payment માં તમારે Other Receipt 500 સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. પછી તમારે Continue બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે
 તમારી સામે ટોટલ કેટલું પેમેન્ટ કરવાનું છે તે જોવા મળશે. અત્યારે 1000 પેમેન્ટ કરવાનું છે તો તે આવશે. પછી Continue બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
તમને તમારી સામે કુલ ટોટલ કેટલું પેમેન્ટ કરવાનું છે તે તમને જોવા મળશે. અત્યારે રૂપિયા 1000 પેમેન્ટ કરવાનું છે તો તે આવશે. પછી Continue બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
તમારી સામે પેમેન્ટ માટે ઘણા બધા ઓપ્શન જોવા મળશે જેવી રીતે પેમેન્ટ કરવા માંગો છો તેનાથી પેમેન્ટ કરી શકો છો (નેટ બૅન્કિંગ , Debit card , Credit Card, Payment gateway) ત્યાર બાદ તમારે ચેકબોકસ સિલેક્ટ કરી ને Submit to Bank બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
તમારી સામે પેમેન્ટ માટે અનેક ઓપ્શન જોવા મળશે જેવી રીતે તમે પેમેન્ટ કરવા માંગો છો તેનાથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો (નેટ બૅન્કિંગ , Debit card , Credit Card, Payment gateway) ત્યાર બાદ તમારે ચેકબોકસ સિલેક્ટ કરી ને Submit to Bank બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Read more: ikhedut portal 2023

Viral Gujarati HomeClick here

Leave a Comment