હ પરથી નામ 2023 બાબો & બેબી | હ પરથી નામ 2023 બેબી

હ પરથી નામ 2023 બાબો | હ પરથી નામ 2023 બેબી | હ પરથી છોકરી ના નામ | હ names for boy gujarati | h uper thi name | કર્ક (ડ,હ) રાશિ પરથી છોકરી/છોકરાઓના નામ | Cancer Horoscope Boys And Girls Names.

હ પરથી નામ 2023 બાબો | હ પરથી નામ બાબો list

 1. હરિત = Harit
 2. હરેન = Haren
 3. હરિન = Harin
 4. હર્ષ = Harsh
 5. હરિ = Hari
 6. હર્ષિદ = Harshid
 7. હર્નિશ = Harnish
 8. હર્ષલ = Harshal
 9. હંસલ = Hansal
 10. હર્ષિલ = Harshil
 11. હાર્દિક = Hardik
 12. હર્ષેશ = Harshesh
 13. હિમાંશુ = Himanshu
 14. હિરેન = Hiren
 15. હિતેશ = Hitesh
 16. હ્રદેશ = Hradesh
 17. હિતાંશુ = Hitanshu
 18. હિતેન = Hiten
 19. હિમેશ = Himesh
 20. હેમલ = Hemal
 21. હેમાંગ = Hemang
 22. હેતાંશ = Hetansh
 23. હેમંત = Hemant
 24. હરિત = Harit
 25. હર્ષાંંગ = Harshag
HansarajહંસરાજKing of a swan
HanshalહંશલSwan like
HansinહંસિનThe universal Soul
HansrajહંસરાજKing of swans
HanumanહનુમાનThe monkey god of Ramayana
HanumantહનુમંતThe monkey god of Ramayana
હ પરથી નામ 2022 બાબો
હ પરથી નામ 2022 બાબો & બેબી or હ પરથી નામ 2022 બેબી
હ પરથી નામ 2022

Read also: ‘ખ’ અક્ષર થી શરૂ થતા નામ

હ પરથી નામ 2023 બેબી | હ પરથી નામ બેબી

 1. હેમાંગી = Hemangi
 2. હેલી = Heli
 3. હેમીશા = Hemisha
 4. હેતલ = Hetal
 5. હેમાલી = Hemali
 6. હાર્દિ = Hardi
 7. હેત્વી = Hetavi
 8. હંસા = Hansha
 9. હેમીશા = Hemisha
 10. હીમાંશી = Himanshi
 11. હેતુ  = Hetu
 12. હિતૈેષી = Hiteshi
 13. હરિણી = Harini
 14. હરીશા = Harisha
 15. હિના = Hina
 16. હેતા = Heta
 17. હીરલ = Hiral
 18. હીરક = Hirak
 19. હેના = Hena
 20. હિરણ્યા = Hiranya
 21. હીમા = Hima
 22. હિમાદ્રી = Himadri
 23. હિમાની = Himani
 24. હર્ષના = Harshna
 25. હર્નિશા = Harnisha
 26. હર્ષિદા = Harshida
 27. હિરણ્ય = Hiranya
 28. હેમજા = Hemja
Harshaહર્ષાHappiness
Harshadaહર્ષદાGiver of joy
HarshiહરષીJoyous
Harshiniહર્ષીનીHappy
Harshitaહર્ષિતાHappy
Harshithaહર્શિથાFull of joy
હ પરથી છોકરી ના નામ

Read also: અ થી શરૂ થતા બાળક ના નામ અર્થ સાથે ગુજરાતી માં

Viral Gujarati HomeClick here

Leave a Comment