ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022: ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org

ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022, જાણો પરીક્ષા તારીખ @gseb.org | gseb hsc purak pariksha 2022 date | 12th repeater exam date 2022 Gujarat | 12th fail re exam date 2022 | 12th science exam date 2022 Gujarat board | GSEB 12th Purak Pariksha Time table 2022 | Gujarat HSC Repeater Exam Date sheet.

ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022: ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા માધ્ય. અને ઉ. મા. માટે ધોરણ 10 તથા સંસ્કૃત પ્રથમની પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર થઇ ગયો છે. std 10 માં એક કે બે વિષયમાં નાપાસ થયેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપી શકશે. GSEB STD 12 SCIENCE Purak Pariksha Time Table 2022, ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 2022 વિશે નીચે વધુ વાંચો.

ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022 or GSEB 12th science Purak Pariksha Time table 2022

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022 | GSEB 12th science Purak Pariksha result 2022

બોર્ડનું નામગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB)
વિશેGSEB ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022
વર્ગ12 SCIENCE
વિષયોગણિત, જીવ વિજ્ઞાન, રસાયણ વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન , અંગ્રેજી, ગુજરાતી, હિન્દી, કોમ્પ્યુટર(computer) અને વગેરે.
શ્રેણીપૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ
પરીક્ષા તારીખ :18/07/2022 To 20/07/2022
શૈક્ષણીક વર્ષ2022
સત્તાવાર વેબસાઇટhttp://gseb.org
ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષા

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા પરિણામ કઈ રીતે ચેક કરવું?

  • સૌથી પેહલા સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.gsebeservice.com/ ની મુલાકાત લો.
  • ત્યારબાદ બોર્ડની જાહેર પુરક પરીક્ષા જુલાઈ ૨૦૨૨નો કાર્યક્રમ લિંક પર ક્લિક કરો.
  • ત્યારબાદ GSEB 10 પૂરક પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ સ્ક્રીન પર દેખાશે.
  • ત્યારબાદ ટાઈમ ટેબલ (PDF) ડાઉનલોડ કરી લો.

Read Also: gseb ssc purak pariksha 2022 date

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 2022

ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022અહીં ક્લિક કરો
Viral Gujarati HomeClick here

Leave a Comment